Ochrana súkromia v CIBA VISION®

1. Záväzok ochrany súkromia

Termín „osobné dáta“, ako je použitý v týchto Zásadách, sa vzťahuje na informácie ako je vaše meno, dátum narodenia, e-mailová alebo poštová adresa, ktoré by mohli byť použité na vašu identifikáciu. Spoločnosť CIBA VISION® nebude spracovávať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu.

Pri spracovávaní vašich osobných údajov sa zaväzujeme plne sa prispôsobiť medzinárodne uznaným štandardom ochrany súkromia. Týmto tiež zaručujeme, že naši zamestnanci konajú v súlade s prísnymi štandardmi bezpečnosti a diskrétnosti.

Nasledujúce odstavce vysvetľujú, ako a kedy od vás získavame osobné dáta.

2. Zamýšľané použitie osobných údajov

Väčšina našich služieb nevyžaduje žiadnu formu registrácie, je možné navštíviť našu webovú stránku bez nutnosti oznámiť, kto ste. Avšak niektoré služby môžu registráciu vyžadovať. Keď sa u nás registrujete, potrebujete vyplniť isté údaje (niektoré sú vyžadované, iné sú nepovinné), práve tak si vyberiete i užívateľské meno a heslo. V prípadoch, keď sa rozhodnete odoprieť niektoré osobné dáta nami vyžadované, nebude pre vás možné vstúpiť do niektorých častí webovej stránky a my nebudeme môcť odpovedať na vašu otázku.

Spoločnosť CIBA VISION® spracováva osobné dáta pre špecifické a vymedzené účely, o ktorých vás informujeme, keď vás žiadame o informácie. Napríklad môžeme získavať a používať osobné dáta, aby sme vám poskytli produkty alebo služby, na naúčtovanie produktov a služieb vami vyžiadaných, na ponúkanie produktov a služieb, o ktorých si myslíme, že by pre vás mohli byť zaujímavé, tiež na komunikáciu s vami na iné účely. Informácie, ktoré zasielate nášmu oddeleniu zákazníckeho servisu, sú používané iba na vyriešenie vášho problému, inak sú držané v tajnosti.

Spoločnosť CIBA VISION® uchováva vaše údaje iba tak dlho, ako je nevyhnutné na také účely a v zhode so všetkými príslušnými zákonnými či etickými výkazmi alebo podľa požiadaviek na uchovávanie dokumentov.

3. Neposkytnutie informácií

Spoločnosť CIBA VISION® nebude predávať, zdieľať alebo inak distribuovať vaše osobné údaje tretím stranám mimo skupiny Novartis. Avšak osobné údaje môžu byť občas postúpené tretej strane, ktorá koná pre či v záujme spoločnosti CIBA VISION®, alebo pokiaľ je v spojení so záležitosťami spoločnosti CIBA VISION®, pre ďalšie spracovávanie podľa účelov, na ktoré boli dáta pôvodne zhromaždené.

Kde je odhalenie osobných dát tretej strane vhodné či nutné z akéhokoľvek dôvodu, spoločnosť CIBA VISION® sa bude, kedykoľvek to bude možné, usilovať o záruky, že prezradenie a zamýšľané použitie údajov je jasne uvedené.

Takéto tretie strany môžu pracovať s rôznymi zásadami ochrany súkromia. Avšak my sa budeme snažiť, aby sme zaručili, že také tretie strany poskytnú rovnakú úroveň ochrany ako spoločnosť CIBA VISION® a kde to bude vhodné, budeme zmluvne vyžadovať, aby prevzaté dáta boli spracovávané iba na účely schválené spoločnosťou CIBA VISION®.

Nebudeme oznamovať tretím stranám žiadne vaše citlivé osobné údaje (napr. zdravotné informácie) bez vášho predchádzajúceho a výslovného súhlasu. Váš súhlas môže byť kedykoľvek neskôr odvolaný. Pokiaľ k tomu dôjde, spoločnosť CIBA VISION® nebude môcť zaručiť vybavenie vašich určitých požiadaviek. Spoločnosť CIBA VISION® bude, kde to bude vykonateľné, informovať tretie strany, ku ktorým dátumom bol odovzdané vaše odvolanie súhlasu.

4. Právo prístupu

Máte právo sprístupnenia a aktualizácie vašich osobných údajov alebo žiadať ich vymazanie. Snažíme sa zaručiť, aby osobné údaje boli aktuálne, presné a úplné. Pokiaľ si prajete sprístupniť alebo opraviť vaše osobné údaje, ktoré sú v našom držaní, prosím kontaktujte nás. Vaše požiadavky budú urýchlene a riadne vybavené. Nebudú vyberané žiadne poplatky za vyhovenie požiadavke na opravu, avšak za všetky ostatné požiadavky bude môcť spoločnosť CIBA VISION® účtovať menší poplatok na pokrytie vlastných nákladov. Žiadosť o vymazanie osobných dát bude podliehať všetkým platným zákonným a etickým výkazom, požiadavkám na uchovávanie dokumentov, alebo zadržovanie záväzkov uvalených na CIBA VISION®.

5. Bezpečnosť a dôverný ráz

Aby bola zaistená bezpečnosť a dôverný ráz osobných údajov, ktoré spoločnosť CIBA VISION® zhromažďuje on-line, používa CIBA VISION® chránené dátové siete, okrem iného štandardný firewall a ochranu heslom. Prístup k osobným dátam je obmedzený na tých zamestnancov, ktorí potrebujú používať dáta, ktorí sú vyškolení na riadne nakladanie s takými údajmi a dodržujú prísne štandardy diskrétnosti. Pokiaľ nejaký zamestnanec poruší naše zásady ochrany súkromia, bude adekvátne potrestaný. Lojalita zamestnancov k našim Zásadám a metódam je pravidelne kontrolovaná a preskúmavaná. Aj keď sa nemôžeme poistiť proti akejkoľvek strate, zneužitiu či poškodeniu dát, snažíme sa predísť takým nešťastným udalostiam.

6. Prenos dát do zahraničia

Spoločnosť CIBA VISION® a jej materská spoločnosť Novartis sú celosvetové podniky a majú databázy v rôznych jurisdikciách. Novartis alebo CIBA VISION® môžu odovzdávať vaše dáta do databázy mimo krajiny vášho pobytu. Pokiaľ úroveň ochrany súkromia v takej krajine nevyhovuje prípustným medzinárodným štandardom, zaistíme, že dátové presuny do databáz spoločnosti Novartis v tejto krajine sú adekvátne chránené a že nedôjde k prenosu dát tretím stranám v týchto krajinách, pokiaľ by sme vopred nedostali vami vyjadrený súhlas na takéto odovzdanie.

7. Anonymné dáta a „Cookies"

Väčšina informácií, ktoré spoločnosť CIBA VISION® získava zo svojich webových stránok, sú anonymné informácie, ako napríklad aké stránky ste navštívili a aké vyhľadávanie ste vykonávali. Keď navštívite našu webovú stránku, nezhromažďujeme žiadne vaše osobné údaje, pokiaľ na to nedostaneme váš súhlas.

Anonymné informácie sú spracovávané spoločnosťou CIBA VISION® na účely vylepšenia obsahu stránky a na vytvorenie hromadnej štatistiky o osobách využívajúcich našu stránku na vnútorné účely výskumu trhu. Preto CIBA VISION® môže inštalovať „cookies“, ktoré zbierajú prvú úroveň mena domény užívateľa (napr. „bigmail.com" z e-mailovej adresy „john@bigmail.com") a dátum a čas prístupu. „Cookies“ ako také nemôžu byť použité na odhalenie identity užívateľa. „Cookie“ je malý kúsok informácie, ktorá je zaslaná do vášho prehľadávača a uložená na pevnom disku vášho počítača. Cookies vášmu počítaču neškodia. Môžete nastaviť váš prehľadávač, aby vás informoval, keď dostane „cookie“, to vám umožní sa rozhodnúť, či to chcete akceptovať alebo nie.

8. Spamming

Spoločnosť CIBA VISION® nepripúšťa „spamming". Spamming je definovaný ako zasielanie nevyžiadaných e-mailov, obvykle komerčného obsahu, vo veľkom počte a opakovane osobám, s ktorými zasielateľ nemal predchádzajúci kontakt, alebo ktoré odmietajú prijímať také oznámenia.

Na druhej strane, pokiaľ spoločnosť CIBA VISION® verí, že istý produkt, zdravotná či iná informácia sú pre vás dôležité, vyhradzuje si právo informovať vás e-mailom, pričom vám dáva možnosť takú službu odmietnuť.

9. Osobné informácie a deti

Spoločnosť CIBA VISION® nebude vedome zhromažďovať, používať alebo uverejňovať osobné údaje osôb mladších ako 13 rokov bez toho, aby skôr dostala súhlas zákonného zástupcu (napr. rodiča alebo poručníka) priamym off-line kontaktom. Rodičom poskytneme (i) informácie o špecifických typoch osobných dát zhromažďovaných od neplnoletých, a (ii) možnosť mať námietky proti ďalšiemu zhromažďovaniu, používaniu alebo uchovávaniu takých informácií. CIBA VISION® sa riadi uznesením zákona Children's Online Privacy Protection Act v USA a tiež rešpektuje podobné zákony vytvorené na ochranu detí v iných krajinách.

10. Odkazy na ďalšie webové stránky

Tieto zásady ochrany súkromia platia iba pre stránky spoločnosti CIBA VISION® s vylúčením webových stránok tretích strán. CIBA VISION® môže uvádzať odkazy na iné webové stránky, ktoré by mohli byť pre našich návštevníkov zaujímavé. Snažíme sa, aby také stránky boli na najvyššej úrovni. Avšak vzhľadom na povahu celosvetovej siete nemôže spoločnosť CIBA VISION® zaručiť úroveň všetkých stránok, na ktoré uvádza odkazy, ani nemôže byť zodpovedná za obsah stránok mimo CIBA VISION®.

11. Kontaktujte CIBA VISION®

Ak máte nejaké otázky alebo sťažnosti ohľadne dodržovania našich zásad ochrany súkromia alebo pokiaľ pre nás máte nejaké odporúčania alebo poznámky na zlepšenie kvality našich zásad ochrany súkromia, prosím, kontaktujte nás.