Váš prístup a používanie týchto Stránok je predmetom nasledujúcich pravidiel a podmienok a všetkých príslušných zákonov. Otvorením tejto Stránky a jej prechádzaním súhlasíte neobmedzene a bezvýhradne s týmito podmienkami a beriete na vedomie, že akákoľvek iná zmluva medzi vami a spoločnosťou CIBA VISION® je touto nahradená a stráca platnosť a účinnosť.

Pravidlá a podmienky